Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DE LES TINENCES D'ALCALDIA, PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DELEGACIONS CONFERIDES PER L'ALCALDIA A REGIDORS I A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PEL MANDAT CORPORATIU 2019–2023 – Expedient SEC/315/2019
CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS – Expedient SEC/315/2019
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN – Expedient SEC/315/2019
DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS – Expedient SEC/315/2019
RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE REGIDORS/ES – Expedient SEC/315/2019
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS – Expedient SEC/315/2019
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL – Expedient SEC/315/2019
PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – Expedient SEC/315/2019
<