Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018 – Expedient INT/245/2019
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 31 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA – Expedient INT/318/2019
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA – Expedient INT/333/2019
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA , PER CANVI DE DESTINACIÓ DE RECURSOS I PER BAIXA PARTIDA DEL FONS DE CONTINGÈNCIA – Expedient INT/334/2019
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 21/2019 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA – Expedient INT/323/2019
APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER LA MODIFICACIÓ DE LES OBRES DE LA CUINA DE L 'ESCOLA JACINT VERDAGUER
APROVAR LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2020 – Expedient SEC/321/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – Expedient SEC/38/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA – Expedient SEC/41/2019
MOCIO QUE PRESENTA LA CUP PER RECUPERAR LA GESTIÓ DIRECTA DE LA CASA DELS AVIS I GARANTIR UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES PER A TOTS/ES ELS/LES TREBALLADORS/RES – Expedient SEC/377/2019
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES
<