La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE - Expedient SEC/447/2019
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - Expedient SEC/446/2019
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11/07/2019 RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANS COL·LEGIATS PER INCLOURE EL SUPLENT DE REPRESENTACIÓ DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS - Expedient SEC/315/2019
COMUNICACIÓ XIFRA A APROVAR DE L'EXERCICI 2019 - Expedient OAC/383/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
MOCIONS
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DEL CENS D'ANIMALS DOMÈSTICS I LA CREACIÓ DEL BANC D'ADN D'ANIMALS DOMÈSTICS - Expedient SEC/444/2019
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER GARANTIR LA PRESÈNCIA PARITÀRIA EN ELS ESDEVENIMENTS QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/448/2019
PRECS I PREGUNTES
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DIRIGIDA AL GOVERN D'ERC-PDECAT DE LPAJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PERQUÈ SIGUI CONTESTADA EN EL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE - Expedient SEC/445/2019
<