La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS PER IMPORT DE 318.854,36? - Expedient SEC/220/2019
APROVACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA - Expedient INT/495/2019
INSTRUCCIONS PEL TANCAMENT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019 - Expedient INT/477/2019
APROVACIÓ CONDICIONS RETRIBUTIVES POLICIA LOCAL - Expedient RRH/266/2019
APROVACIÓ DE LA RLT 2020 - Expedient RRH/262/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE RECLAMANT L'EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL CARRIL BUS-VAO A LA B-23 - Expedient SEC/590/2019
MOCIÓ PER DECLARAR SANT SADURNÍ D'ANOIA, MUNICIPI FEMINISTA - Expedient SEC/592/2019
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
PRECS I PREGUNTES
PREGUNTA GMS SOBRE EL PLA LOCAL DE JOVENTUT PLE DE DESEMBRE DE 2019 - Expedient SEC/591/2019
<