La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA SANT SADURNÍ - Expedient TRE/179/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 34 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, VIGENT AL 2020. - Expedient TRE/182/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS, VIGENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient TRE/181/2020
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2019 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL - Expedient INT/146/2020
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, L'AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PEL DESENVOLUPAMENT D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/212/2020
RECTIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020
APROVAR ELS DOS DIES FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2021 - Expedient SEC/239/2020
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA - Expedient MER/8/2020
DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2020-2022 - Expedient SEC/108/2020
DONAR COMPTE AL PLE DE JUNY DELS DECRETS APROVATS DE TEMES D'ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES FRONT LA SITUACIÓ D'ALERTA PER LA COVID-19- Expedient SEC/107/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS MUNICIPALS, PER AL PLE DEL MES DE JUNY DE 2020 - Expedient SEC/240/2020
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
<