Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE - Expedient SEC/447/2019
00:00:11
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - Expedient SEC/446/2019
00:00:44
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:09:50
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
00:10:14
MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11/07/2019 RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANS COL·LEGIATS PER INCLOURE EL SUPLENT DE REPRESENTACIÓ DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS - Expedient SEC/315/2019
00:14:29
COMUNICACIÓ XIFRA A APROVAR DE L'EXERCICI 2019 - Expedient OAC/383/2019
00:15:33
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:16:18
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:16:40
MOCIONS
00:16:57
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DEL CENS D'ANIMALS DOMÈSTICS I LA CREACIÓ DEL BANC D'ADN D'ANIMALS DOMÈSTICS - Expedient SEC/444/2019
00:29:53
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER GARANTIR LA PRESÈNCIA PARITÀRIA EN ELS ESDEVENIMENTS QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/448/2019
00:31:52
PRECS I PREGUNTES
00:44:39
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DIRIGIDA AL GOVERN D'ERC-PDECAT DE LPAJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PERQUÈ SIGUI CONTESTADA EN EL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE - Expedient SEC/445/2019
00:51:26
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE - Expedient SEC/447/2019
00:00:11   1 Intervención
2  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - Expedient SEC/446/2019
00:00:44   11 Intervenciones
3  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:09:50   1 Intervención
4  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
00:10:14   7 Intervenciones
5  MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11/07/2019 RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANS COL·LEGIATS PER INCLOURE EL SUPLENT DE REPRESENTACIÓ DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS - Expedient SEC/315/2019
00:14:29   1 Intervención
6  COMUNICACIÓ XIFRA A APROVAR DE L'EXERCICI 2019 - Expedient OAC/383/2019
00:15:33   1 Intervención
7  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
00:16:18   1 Intervención
8  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
00:16:40   1 Intervención
9  MOCIONS
00:16:57   13 Intervenciones
10  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DEL CENS D'ANIMALS DOMÈSTICS I LA CREACIÓ DEL BANC D'ADN D'ANIMALS DOMÈSTICS - Expedient SEC/444/2019
00:29:53   3 Intervenciones
11  MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER GARANTIR LA PRESÈNCIA PARITÀRIA EN ELS ESDEVENIMENTS QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/448/2019
00:31:52   17 Intervenciones
12  PRECS I PREGUNTES
00:44:39   3 Intervenciones
13  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DIRIGIDA AL GOVERN D'ERC-PDECAT DE LPAJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PERQUÈ SIGUI CONTESTADA EN EL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE - Expedient SEC/445/2019
00:51:26   10 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
01:07:31   Sin intervenciones
<