Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CORRECCIÓ D'ERRADES DETECTADES AL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA CASA DELS AVIS - Expedient SEC/70/2019
MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE MUNICIPAL DE 23 DE JULIOL DE 2018 REFERENT A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA A LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE AMB CESPA SA - Expedient SEC/391/2018
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 35/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI-INVERSIONS - EDUCACIÓ - Expedient INT/435/2019
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 36/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB CÀRREC AL RLTDG-INVERSIONS SOSTENIBLES - Expedient INT/433/2019
ORDENANCES PREUS PÚBLICS 2020 - Expedient TRE/242/2019
ORDENANCES FISCALS 2020 - Expedient TRE/241/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
MOCIONS D'URGÈNCIA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE PUNTS DE CÀRREGA ELÈCTRICA MUNICIPAL A LA VILA. - Expedient SEC/499/2019
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER DENUNCIAR LA REPRESSIÓ, PER CONDEMNAR LA BRUTALITAT POLICIAL I PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS - Expedient SEC/500/2019
PRECS I PREGUNTES
PREC PER IMPULSAR UN SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL - Expedient SEC/502/2019
PREC QUE SOL·LICITA UN INFORME SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT I ELS RESULTATS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ APROVADA EN EL PLE DEL 09.11.17 - Expedient SEC/503/2019
<