Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
MANIFEST 25N. DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2019
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVAR EL CALENDARI AMB LA RERIODICITAT SEMESTRAL DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/537/2019
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM QUALIFICACIONS UA6 LA TIMBA-Expedient URB/229/2018
MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11/07/2019 RELATIU AL CANVI DE NOM DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L'ALT PENEDÈS-GARRAF AL NOM DE CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA - Expedient SEC/315/2019
APROVAR EL REPARTIMENT D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT PER A L'ANY 2019 Expedient SAL/64/2019
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 38/2019 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT , PER AMORTITZACIÓ PRÉSTEC I INVERSIONS SOSTENIBLES , FINANÇAT AMB RLTDG - Expedient INT/460/2019
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019
MOCIÓ PER DEMANAR LA RETIRADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA SANT MARÇAL - CAL VIES - Expedient SEC/553/2019
MOCIÓ QUE PRESENTENT ELS GRUPS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ EN COMÚ I LA CUP SOBRE LA LLEI CONTRACTES DE SERVEIS A LES PERSONES "LLEI ARAGONÈS" - Expedient SEC/552/2019
PRECS I PREGUNTES
<