Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACORD QUE HABILITA LA REALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I D'ALTRES ÒRGANS MUNICIPALS - Expedient SEC/107/2020
00:03:05
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:04:06
APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE FACTURES D'USUARIS DE LA CASA DELS AVIS, PER IMPORT DE 169.706,80 EUROS - Expedient INT/153/2020
00:04:13
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2017 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL - Expedient INT/655/2018
00:15:25
NOTIFICACIÓ RESULTAT DE LA GESTIÓ DE L'EXERCICI 2018 DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient INT/301/2019
00:17:22
ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PASSATGE SANTA EULÀLIA - Expedient TRE/225/2019
00:20:40
APROVAR, SI ESCAU, L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE SANT SADURNÍ D'ANOIA I GELIDA. - Expedient URB/76/2020
APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE CAL MOTA PER ADAPTACIÓ DE LES EDIFICACIONS A L'ÚS HOTELER I DE CELLER DE CRIANÇA - Expedient URB/414/2019
APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011
APROVAR L'EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS - Expedient SEC/219/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS D'EMERGÈNCIA DICTATS PER FER FRONT LA SITUACIÓ D'ALARMA DECRETAT PEL COVID-19 - Expedient SEC/107/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ, QUE PRESENTA LA CUP-PA, PER ANALITZAR LA GESTIÓ DE LA CASA DELS AVIS DURANT LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 I PER GARANTIR UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES PER LES TREBALLADORES - Expedient SEC/132/2020
MOCIÓ, QUE PRESENTA LA CUP-PA, PER LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CRISIS SOCIAL I ECONÒMICA - Expedient SEC/133/2020
PRECS I PREGUNTES
PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP I DEL NOU PORTAVEU DEL GMS- Expedient SEC/121/2020
Inicio  Inicio
00:00:41   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACORD QUE HABILITA LA REALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I D'ALTRES ÒRGANS MUNICIPALS - Expedient SEC/107/2020
00:03:05   1 Intervención
2  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:04:06   1 Intervención
3  APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE FACTURES D'USUARIS DE LA CASA DELS AVIS, PER IMPORT DE 169.706,80 EUROS - Expedient INT/153/2020
00:04:13   28 Intervenciones
4  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2017 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL - Expedient INT/655/2018
00:15:25   8 Intervenciones
5  NOTIFICACIÓ RESULTAT DE LA GESTIÓ DE L'EXERCICI 2018 DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient INT/301/2019
00:17:22   15 Intervenciones
6  ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PASSATGE SANTA EULÀLIA - Expedient TRE/225/2019
00:20:40   6 Intervenciones
<