Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. M.A.R COM A REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP - Expedient SEC/121/2020
MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I LA REPRESENTACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS ARREL DEL CANVI DE REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP - Expedient SEC/315/2019
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 31 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA VIGENT AL 2020 - Expedient TRE/122/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, VIGENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient TRE/161/2020
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT13/2020 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/196/2020
APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE L'EPÍGRAF PRIMER DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DE LA TAXA PER QUIOSCOS, PARADES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS, VIGENT A L'EXERCICI 2020. - Expedient TRE/168/2020
CANVI DE FINANÇAMENT DE PROJECTES D'INVERSIÓ - Expedient INT/206/2020
APROVAR L'ADDENDA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA A SUMAR, PER A LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN "CASA DELS AVIS" - Expedient SEC/129/2020
PLA ESPECIAL PER TAL DE DEFINIR EL SISTEMA URBANÍSTIC DE L'EQUIPAMENT COMUNITARI D'ALLOTJAMENT DOTACIONAL SITUAT A L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ 25-27 DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient URB/415/2019
APROVAR EL CALENDARI AMB LA RERIODICITAT SEMESTRAL DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA (SEGON SEMESTRE 2020) - Expedient SEC/537/2019
MODIFICACIÓ DE L'HORA DE COMENÇAMENT DE LA JGL I LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ TEMPORALMENT A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 (CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023) - Expedient SEC/315/2019
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2019 - Expedient INT/142/2020
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT PER L'APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT DEL 2019 - Expedient INT/181/2020
DONAR COMPTE DE L' INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
DONAR COMPTE AL PLE DE MAIG DELS DECRETS APROVATS DE TEMES D'ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES PER FER FRONT LA SITUACIÓ D'ALERTA PEL COVID-19 - Expedient SEC/107/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER RECUPERAR LA GESTIÓ DIRECTA DE LA CASA DELS AVIS I GARANTIR UNES CONDICIONS LABORALS DIGNES PER A TOTES LES TREBALLADORES - Expedient SEC/151/2020
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
APROVAR ANNEX EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PEL COVID-19 PER LLOGUER HABITATGE L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2020 - Expedient HAB/16/2020
PRECS I PREGUNTES
<