Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA SANT SADURNÍ - Expedient TRE/179/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 34 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, VIGENT AL 2020. - Expedient TRE/182/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS, VIGENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient TRE/181/2020
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2019 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL - Expedient INT/146/2020
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, L'AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PEL DESENVOLUPAMENT D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/212/2020
RECTIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020
APROVAR ELS DOS DIES FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2021 - Expedient SEC/239/2020
DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA - Expedient MER/8/2020
DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2020-2022 - Expedient SEC/108/2020
DONAR COMPTE AL PLE DE JUNY DELS DECRETS APROVATS DE TEMES D'ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES FRONT LA SITUACIÓ D'ALERTA PER LA COVID-19- Expedient SEC/107/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS MUNICIPALS, PER AL PLE DEL MES DE JUNY DE 2020 - Expedient SEC/240/2020
PRECS I PREGUNTES
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
<