Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL - Expedient SEC/282/2020
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23/220 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI , FINANÇAT AMB PRÉSTEC PER OBRES A LA CASA DELS AVIS - Expedient INT/288/2020
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/220 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI O SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT AMB BAIXES I RLTDG - Expedient INT/287/2020
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA NÚMERO 31 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA VIGENT AL 2020 (JULIOL 2020) - Expedient INT/283/2020
RECTIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - Expedient RRH/115/2020
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, L'AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PEL DESENVOLUPAMENT D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/212/2020
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 20-07-2020: APROVAR EL CONTRACTE DE CONSTITUCIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE DE LA FINCA SITUADA AL CARRER JOSEP ROVIRA 16, PROPIETAT DE L'ASSOCIACIÓ ATENEU AGRÍCOLA, A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA - Expedient SEC/94/2020
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL PENEDES DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL DE CAL MOTA PER ADAPTACIÓ DE LES EDIFICACIONS A L'ÚS HOTELER I DE CELLER DE CRIANÇA - Expedient URB/414/2019
MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS - Expedient SEC/219/2019
CONSTITUCIÓ DE LA TAULA D'HABITATGE DE SANT SADURNÍ COM A ÒRGAN CONSULTIU EN MATÈRIA D'HABITATGE - Expedient SEC/281/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ PRESENTADA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN NOM DE LES ENTITATS GRUP DE SUPORT SAS ABSOLUCIÓ I LA BAULA XARXA SOLIDÀRIA EN SUPORT A L'ADRIÁN SAS - Expedient SEC/280/2020
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTE
<