Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 25-02-2020
APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, L'AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PEL DESENVOLUPAMENT D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/212/2020
DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA I APROVAR EL NOU EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS - Expedient SEC/219/2019
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 33/2020 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINÀRI DE CAP.6 - Expedient INT/405/2020
ORDENANCES FISCALS 2021 - Expedient INT/300/2020
DECLARACIÓ D'UN BÉ D'INTERÈS SOCIAL PER L'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IBI . - Expedient TRE/43/2020
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT - Expedient INT/191/2020
APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 - Expedient SEC/356/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ DEL PSC PER AL PLE DEL MES D'OCTUBRE PER RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FONS PERDUT PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ I COMERÇ DEL MUNICIPI - Expedient SEC/373/2020
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ EN COMÚ AL PLE DE L'AJUNTAMENT SOL·LICITANT QUE EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA POSI EN MARXA I DOTI PRESSUPOSTÀRIAMENT LA MESA PER A LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL PENEDÈS I EL PLA DE XOC D'AJUTS I D'IMPULS SOCIOECONÒMIC AL PENEDÈS - Expedient SEC/372/2020
PRECS I PREGUNTES
<