Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ABRIL I MAIG
APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA - Expedient MER/8/2020
VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE DUES PARCEL·LES RESULTANTS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL "LES TRIOLES" PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT - Expedient SEC/369/2020
ACTUALITZACIÓ DEL INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA ANY 2020 - Expedient SEC/391/2020
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE SUMAR - Expedient SEC/388/2020
APROVAR LA PRORRÒGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT PER L'ANY 2021 - Expedient SEC/177/2017
APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA I ELS SEUS ANNEXOS - Expedient POL/148/2020
APROVAR EL CALENDARI AMB LA RERIODICITAT SEMESTRAL DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2019-2023 - Expedient SEC/537/2019
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
MOCIÓ DE LA FCM PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU - Expedient SEC/417/2020
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER RECLAMAR UN MILLOR FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS - Expedient SEC/416/2020
MOCIÓ DE LA SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ PER LA DERIVA ARMADA I OCUPACIÓ MILITAR DE GUERGUERAT PER PART DEL REGNE DEL MARROC - Expedient SEC/418/2020
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PERQUÈ L'AJUNTAMENT S'ADHEREIXI AL SERVEI DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF - Expedient SEC/419/2020
MOCIÓ EN SUPORTS DEL MÓN LOCAL AL TEIXIT ESPORTIU DEL MUNICIPI DAVANT L'ATURADA OBLIGADA DE LA SEVA ACTIVITAT - Expedient SEC/415/2020
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES - Expedient SEC/414/2020
PRECS I PREGUNTES
<