Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 10-06-2020 I 30-06-2020
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ - Expedient SEC/436/2020
APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS PEL TANCAMENT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/468/2020
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019 - Expedient INT/297/2020
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA PER L'ANY 2021 - Expedient INT/430/2020
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2021 - Expedient RRH/310/2020
APROVACIÓ DE LES ALTES DE BÉNS IMMOBLES I DRETS REALS A L'INVENTARI MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2020 - Expedient SEC/391/2020
APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL A 31.12.2019. - Expedient INT/450/2020
APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE LA DEIXALLERIA PER L'ANUALITAT 2020 - Expedient MAM/17/2020
APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS ANYS 2018 I 2019 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA DE CALDERA BIOMASSA - Expedient MAM/14/2020
APROVAR EL 3ER PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL PELS ANYS 2021-2024 - Expedient BSO/432/2020
DECLARAR EL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA COM A ÀREA AMB MERCAT D'HABITATGE TENS - Expedient HAB/437/2020
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER ANY 2019 - Expedient INT/480/2020
INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020
PRECS I PREGUNTES
<