La sesión será publicada en breve
Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL JULIOL I DEL NOVEMBRE DEL 2020
MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I LA REPRESENTACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS ARREL DEL CANVI DE REGIDORA I PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SANTSADURNÍ EN COMÚ - Expedient SEC/315/2019
APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME - Expedient SEC/10/2021
APROVACIÓ DEL REQUISITS BÀSICS ADAPTATS A L'ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES DE 30 DE MAIG DE 2008, ACTUALITZAT PER ACORD D'1 DE JULIOL DE 2011, I L'ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES DE 20 DE JULIOL DE 2018 - Expedient INT/49/2021
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL 2019 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS (BUS URBÀ) - Expedient MAM/13/2020
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE ELS ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS - Expedient SEC/17/2021
PRECS I PREGUNTES
<