La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/57/2021
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/56/2021
REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
DONAR SUPORT I CONSENTIMENT PER A QUE ELS CONEIXEMENTS I LA TÈCNICA DE L'ELABORACIÓ DELES CATIFES I ALTRES ELEMENTS AMB FLORS I MATERIALS NATURALS, SIGUIN INSCRITS A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA UNESCO - Expedient SEC/43/2021
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
DONAR COMPTE DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER RECLAMAR UN MILLOR FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS - Expedient SEC/416/2020
MOCIÓ DE LA FCM PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU - Expedient SEC/417/2020
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE ELS ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS - Expedient SEC/17/2021
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ - Expedient SEC/53/2021
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
PRECS I PREGUNTES
<