Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:58
REGLAMENT PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (DISC HORARI) - Expedient SEC/340/2020
00:01:33
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS - Expedient SEC/57/2021
00:07:28
REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
00:10:28
ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:13:41
PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 - Expedient SEC/356/2020
00:14:52
CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PROJECTE "TECNOLOGIA I MILLORA DEL TALENT EN LA CADENA DE VALOR ALIMENTÀRIA A L'ALT PENEDÈS" EN EL MARC DEL PROGRAMA "TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Expedient SEC/68/2021
00:17:41
CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL DEL C. HOSPITAL, 11 COM A ESPAI DE TREBALL DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Expedient SEC/446/2020
00:22:11
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS - Expedient INT/64/2021
00:25:34
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU - Expedient INT/62/2021
00:28:03
MODIFICACIÓ ACORD DE SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE DUES PARCEL·LES RESULTANTS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL "LES TRIOLES" PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT - Expedient SEC/369/2020
00:31:07
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
00:35:18
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ A EYSA PER LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI DE LA ZONA BLAVA DURANT L'ESTAT D'ALARMA GENERADA PER LA COVID-19 - Expedient SEC/297/2020
00:40:49
APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011
00:45:50
APROVACIÓ DEL SISTEMA D'ACCÉS I BAREM DE PUNTUACIÓ PER AL CASAL D'ESTIU 2021 - Expedient SEC/64/2021
00:48:51
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:11:58
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:12:18
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT - Expedient INT/121/2021
00:52:49
MOCIONS D'URGÈNCIA
01:12:49
PRECS I PREGUNTES
01:12:57
Inicio  Inicio
00:00:10   9 Intervenciones
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:58   1 Intervención
2  REGLAMENT PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (DISC HORARI) - Expedient SEC/340/2020
00:01:33   19 Intervenciones
3  REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS - Expedient SEC/57/2021
00:07:28   11 Intervenciones
4  REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
00:10:28   13 Intervenciones
5  ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:13:41   13 Intervenciones
6  PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 - Expedient SEC/356/2020
00:14:52   13 Intervenciones
7  CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PROJECTE 'TECNOLOGIA I MILLORA DEL TALENT EN LA CADENA DE VALOR ALIMENTÀRIA A L'ALT PENEDÈS' EN EL MARC DEL PROGRAMA 'TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA' DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Expedient SEC/68/2021
00:17:41   13 Intervenciones
8  CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL DEL C. HOSPITAL, 11 COM A ESPAI DE TREBALL DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Expedient SEC/446/2020
00:22:11   13 Intervenciones
9  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS - Expedient INT/64/2021
00:25:34   13 Intervenciones
10  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU - Expedient INT/62/2021
00:28:03   13 Intervenciones
11  MODIFICACIÓ ACORD DE SEGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE DUES PARCEL·LES RESULTANTS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL 'LES TRIOLES' PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT - Expedient SEC/369/2020
00:31:07   13 Intervenciones
12  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
00:35:18   15 Intervenciones
13  APROVAR LA INDEMNITZACIÓ A EYSA PER LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI DE LA ZONA BLAVA DURANT L'ESTAT D'ALARMA GENERADA PER LA COVID-19 - Expedient SEC/297/2020
00:40:49   17 Intervenciones
14  APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient SEC/569/2011
00:45:50   13 Intervenciones
15  APROVACIÓ DEL SISTEMA D'ACCÉS I BAREM DE PUNTUACIÓ PER AL CASAL D'ESTIU 2021 - Expedient SEC/64/2021
00:48:51   13 Intervenciones
18  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT - Expedient INT/121/2021
00:52:49   17 Intervenciones
16  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:11:58   1 Intervención
17  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:12:18   1 Intervención
19  MOCIONS D'URGÈNCIA
01:12:49   1 Intervención
20  PRECS I PREGUNTES
01:12:57   13 Intervenciones
<