Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:11:37
NOMENAMENT JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/65/2021
00:12:21
APROVACIÓ D'ATORGAMENT DE GRATIFICACIONS AL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT LA PRIMERA FASE DE LA PANDÈMIA COVID 19 - Expedient RRH/122/2021
00:23:26
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS RELATIVES A USOS I INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES, EN SÒL NO URBANITZABLE I SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT - Expedient SEC/140/2021
00:26:32
DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D'EXERCIR LES COMPETÈNCIES D'INSTRUCCIÓ I DECLARACIÓ D'UTILITZACIÓ I SITUACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES DESOCUPATS PERMANENTMENT I APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'INSPECCIÓ DE LA SITUACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/137/2021
00:55:43
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL LOT 2 (EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES SERVEIS PUNTUALS) DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLES PÚBLIQUES. - Expedient SEC/219/2019
01:15:25
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS, DE LA CAPELLA DE L'ÍNDEX, DEL CENTRE VILARNAU. DEL CASAL D'ENTITATS,DEL CENTRE CULTURAL I DE CAN MAS DE LA RIERA - Expedient INT/149/2021
01:28:18
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC NÚMERO 37 - PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA. - Expedient INT/110/2021
01:30:22
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:32:14
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:32:20
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:36:04
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC RELATIVA A DEMANAR AL MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ QUE S'INCLOGUI EL MÍLDIU COM A MALALTIA ASSEGURABLE A CATALUNYA.-Expedient SEC/153/2021
01:42:38
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SANTSAEC "EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES". - Expedient SEC/155/2021
01:51:07
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL NOU CONFINAMENT COMARCAL - Expedient SEC/152/2021
02:10:16
PRECS I PREGUNTES
02:38:24
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PEL PROPER PLE ADREÇADA A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL SOBRE LA CREU ROJA - Expedient SEC/154/2021
02:31:10
Inicio  Inicio
00:00:31   5 Intervenciones
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:11:37   1 Intervención
2  NOMENAMENT JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/65/2021
00:12:21   5 Intervenciones
3  APROVACIÓ D'ATORGAMENT DE GRATIFICACIONS AL PERSONAL AL SERVEI D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT LA PRIMERA FASE DE LA PANDÈMIA COVID 19 - Expedient RRH/122/2021
00:23:26   12 Intervenciones
4  SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS RELATIVES A USOS I INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES, EN SÒL NO URBANITZABLE I SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT - Expedient SEC/140/2021
00:26:32   16 Intervenciones
5  DECLARACIÓ DE LA VOLUNTAT D'EXERCIR LES COMPETÈNCIES D'INSTRUCCIÓ I DECLARACIÓ D'UTILITZACIÓ I SITUACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES DESOCUPATS PERMANENTMENT I APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'INSPECCIÓ DE LA SITUACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/137/2021
00:55:43   15 Intervenciones
6  DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL LOT 2 (EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES SERVEIS PUNTUALS) DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLES PÚBLIQUES. - Expedient SEC/219/2019
01:15:25   14 Intervenciones
7  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS, DE LA CAPELLA DE L'ÍNDEX, DEL CENTRE VILARNAU. DEL CASAL D'ENTITATS,DEL CENTRE CULTURAL I DE CAN MAS DE LA RIERA - Expedient INT/149/2021
01:28:18   13 Intervenciones
8  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC NÚMERO 37 - PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA. - Expedient INT/110/2021
01:30:22   13 Intervenciones
9  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:32:14   1 Intervención
10  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:32:20   7 Intervenciones
11  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:36:04   27 Intervenciones
12  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC RELATIVA A DEMANAR AL MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ QUE S'INCLOGUI EL MÍLDIU COM A MALALTIA ASSEGURABLE A CATALUNYA.-Expedient SEC/153/2021
01:42:38   13 Intervenciones
13  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SANTSAEC 'EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES'. - Expedient SEC/155/2021
01:51:07   22 Intervenciones
14  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL NOU CONFINAMENT COMARCAL - Expedient SEC/152/2021
02:10:16   33 Intervenciones
16  PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PEL PROPER PLE ADREÇADA A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL SOBRE LA CREU ROJA - Expedient SEC/154/2021
02:31:10   6 Intervenciones
15  PRECS I PREGUNTES
02:38:24   17 Intervenciones
<