Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL FEBRER, MARÇ I ABRIL DE 2021
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC NÚMERO 41 - PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D'ENTRADES O TIQUETS PER ASSISTIR ALS ESPECTACLES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient INT/346/2021
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, VIGENT A L'EXERCICI 2021. - Expedient INT/187/2021
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14/2021 DE CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT - Expedient INT/295/2021
AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE PARCEL·LES, PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT, DEL SECTOR DE "LES TRIOLES" - Expedient SEC/369/2020
APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ, PEL TERMINI D'UN ANY, D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ O ENDERROCAMENT DE CONSTRUCCIONS, D'INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS O USOS CONCRETS I D'ALTRES AUTORITZACIONS MUNICIPALS CONNEXES ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL VINCULADES A LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS - Expedient SEC/224/2021
ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 (EDIFICIS EDUCATIUS I ALTRES SERVEIS PUNTUALS) DEL SERVEI DE NETEJA D'ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS - Expedient SEC/219/2019
APROVAR L'INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICO-FINANCERA I APROVAR L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient MAM/3/2021
APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER PART DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPAL - Expedient MAM/9/2021
APROVAR LAS BASES REGULADORES ESPECIFIQUES DE CONCESSIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D'AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ DELS AJUTS ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022 - Expedient EDU/8/2021
APROVAR APROVAR LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DELS AJUTS ECONOMICS PER AUTONOMS, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES ORIGINES PEL COVID-19, ANY 2021 - Expedient PRO/165/2020
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'ESPAIS DEL CENTRE CULTURAL DE LA PLAÇA NOVA PER A L'UBICACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS (CFA) DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/396/2020
APROVAR EL CALENDARI AMB LA RERIODICITAT SEMESTRAL DE LES COMISSIONS, JUNTES DE GOVERN, JUNTES DE PORTAVEUS I PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2019-2023 (SEGON SEMESTRE) - Expedient SEC/537/2019
INFORMACIÓ AL MINISTERI D'HISENDA DE LES DADES D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2021 - Expedient INT/144/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE REBUIG ALS PROJECTES DE CENTRALS EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES PREVISTOS AL PENEDÈS Expedient SEC/160/2021
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL- Expedient SEC/227/2021
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES
<