Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (DISC HORARI) - Expedient SEC/340/2020
APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 2021 - Expedient BSO/185/2021
APROVAR L'ADDENDA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ DE DATA 04 DE MARÇ DE 1998 I L'ANNEX AL CONVENI DE 24 DE JULIOL DE 2000 I DE 15 D'OCTUBRE DE 2004 ENTRE L'ENTITAT PATRONAT D'ASSISTÈNCIA SOCIAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS PER A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE SUPORT A L'ACOLLIMENT RESIDENCIAL, CENTRE DE DIA I HABITATGE TUTELAT PER A GENT GRAN - Expedient SEC/149/2021
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS - Expedient INT/100/2021
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT SADURNÍ - Expedient INT/703/2021
APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE FACTURES DE L'ANY 2020 EN FASE OPA D'IMPORT TOTAL 48.971,06 EUROS. - Expedient INT/279/2021
DONAR COMPTE DE L'ACORD DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS DE REGULACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL DE L'ALT PENEDÈS, TITULARITAT DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALT PENEDÈS, A LA XARXA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Expedient SEC/275/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC - Expedient SEC/278/2021
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES
<