La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DICTÀMENS
APROVAR LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2022 - Expedient SEC/295/2021
APROVACIÓ DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021 - Expedient OAC/314/2021
RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN RÈGIM DE CONCURRÈNIA COMPETITIVA 2021 - Expedient ESP/61/2021
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 19/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/1458/2021
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL - Expedient BSO/278/2021
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA FUNDACIÓ L'ESPIGA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL SITUAT AL C. HOSPITAL, 26 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) - Expedient BSO/265/2021
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA BIBLIOTECA D'AQUEST MUNICIPI - Expedient SEC/303/2021
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2021-2026- Expedient HAB/262/2020
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
PART DE CONTROL
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIONS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN SUPORT A MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA 5 ANYS DE PRESÓ. - Expedient SEC/325/2021
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN DEFENSA DELS DRETS DE LES TREBALLADORES MUNICIPALS. ESCRIT CCOO. - Expedient SEC/326/2021
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES
<