Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:47
DICTÀMENS
00:00:52
APROVAR LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2022 - Expedient SEC/295/2021
00:00:52
APROVACIÓ DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021 - Expedient OAC/314/2021
00:01:34
RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:02:07
APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN RÈGIM DE CONCURRÈNIA COMPETITIVA 2021 - Expedient ESP/61/2021
00:04:15
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 19/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/1458/2021
00:07:36
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL - Expedient BSO/278/2021
00:14:20
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA FUNDACIÓ L'ESPIGA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL SITUAT AL C. HOSPITAL, 26 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) - Expedient BSO/265/2021
00:27:01
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA BIBLIOTECA D'AQUEST MUNICIPI - Expedient SEC/303/2021
00:29:37
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2021-2026- Expedient HAB/262/2020
00:32:12
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:10:45
PART DE CONTROL
01:10:45
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:10:45
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:11:35
MOCIONS
01:11:58
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN SUPORT A MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA 5 ANYS DE PRESÓ. - Expedient SEC/325/2021
01:12:00
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN DEFENSA DELS DRETS DE LES TREBALLADORES MUNICIPALS. ESCRIT CCOO. - Expedient SEC/326/2021
01:23:34
MOCIONS D'URGÈNCIA
01:57:05
PRECS I PREGUNTES
01:57:05
Inicio  Inicio
00:00:30   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:00:47   1 Intervención
2  DICTÀMENS
00:00:52   1 Intervención
3  APROVAR LA PROPOSTA DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2022 - Expedient SEC/295/2021
00:00:52   1 Intervención
4  APROVACIÓ DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021 - Expedient OAC/314/2021
00:01:34   1 Intervención
5  RESOLDRE LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
00:02:07   11 Intervenciones
6  APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EN RÈGIM DE CONCURRÈNIA COMPETITIVA 2021 - Expedient ESP/61/2021
00:04:15   13 Intervenciones
7  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 19/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI - Expedient INT/1458/2021
00:07:36   13 Intervenciones
8  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL CONTRACTE D'ENCOMANA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN, ADJUDICAT A SUMAR SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL - Expedient BSO/278/2021
00:14:20   13 Intervenciones
9  APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA FUNDACIÓ L'ESPIGA PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL SITUAT AL C. HOSPITAL, 26 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) - Expedient BSO/265/2021
00:27:01   15 Intervenciones
10  APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA BIBLIOTECA D'AQUEST MUNICIPI - Expedient SEC/303/2021
00:29:37   16 Intervenciones
11  APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2021-2026- Expedient HAB/262/2020
00:32:12   17 Intervenciones
12  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:10:45   1 Intervención
13  PART DE CONTROL
01:10:45   1 Intervención
14  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:10:45   9 Intervenciones
15  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:11:35   1 Intervención
16  MOCIONS
01:11:58   1 Intervención
17  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN SUPORT A MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA 5 ANYS DE PRESÓ. - Expedient SEC/325/2021
01:12:00   13 Intervenciones
18  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT EN DEFENSA DELS DRETS DE LES TREBALLADORES MUNICIPALS. ESCRIT CCOO. - Expedient SEC/326/2021
01:23:34   14 Intervenciones
19  MOCIONS D'URGÈNCIA
01:57:05   1 Intervención
20  PRECS I PREGUNTES
01:57:05   10 Intervenciones
<