La sesión será publicada en breve
Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DICTÀMENS
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/143/2021
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "COMPROMÍS PEL RIU INCLUSIU PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL TERRITORI MITJANÇANT L'EMPODERAMENT DE LES PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL" - Expedient MAM/14/2021
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA DE LES DADES D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL, PMP I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2021 - Expedient INT/144/2021
DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL PENEDÈS EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR COVIDES FINCA PRUNAMALA - Expedient URB/423/2019
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
PART DE CONTROL
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
MOCIONS
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP PER DONAR SUPORT AL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR EL FUTUR DE CAN GUINEU - Expedient SEC/376/2021
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER DEBATRE EN EL PLE D'AQUEST MES DE SETEMBRE, SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES A L'AFGANISTAN. - Expedient SEC/377/2021
MOCIONS D'URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES
<