Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:14
DICTÀMENS
00:02:27
APROVAR PROVISIONALMENT PER A L'EXERCICI 2022 I SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS - Expedient INT/2646/2021
00:04:49
APROVAR INICIALMENT PER A L'EXERCICI 2022 I SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DELS PREUS PÚBLICS NÚMERO 34 I 36 - Expedient INT/2726/2021
00:04:58
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 27/2021, PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I ALTES FINANÇADES AMB BAIXES - Expedient INT/2997/2021
01:07:40
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL TANCAMENT DE L'ANY 2020 CORRESPONENT AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/15/2021
01:10:18
APROVAR L'ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATÈRIA D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS - Expedient SEC/414/2021
01:12:05
APROVAR ELS DOS DIES FESTIUS D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2022 - Expedient SEC/407/2021
01:13:39
URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:15:50
PART DE CONTROL
01:15:50
DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:15:53
DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:16:25
MOCIONS
01:16:46
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL - Expedient SEC/420/2021
01:16:51
MOCIONS D'URGÈNCIA
01:23:27
PRECS I PREGUNTES
01:23:27
Inicio  Inicio
00:01:34   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:14   1 Intervención
2  DICTÀMENS
00:02:27   1 Intervención
3  APROVAR PROVISIONALMENT PER A L'EXERCICI 2022 I SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS - Expedient INT/2646/2021
00:04:49   1 Intervención
4  APROVAR INICIALMENT PER A L'EXERCICI 2022 I SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES DELS PREUS PÚBLICS NÚMERO 34 I 36 - Expedient INT/2726/2021
00:04:58   19 Intervenciones
5  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 27/2021, PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I ALTES FINANÇADES AMB BAIXES - Expedient INT/2997/2021
01:07:40   13 Intervenciones
6  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL TANCAMENT DE L'ANY 2020 CORRESPONENT AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient MAM/15/2021
01:10:18   13 Intervenciones
7  APROVAR L'ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATÈRIA D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS - Expedient SEC/414/2021
01:12:05   12 Intervenciones
8  APROVAR ELS DOS DIES FESTIUS D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2022 - Expedient SEC/407/2021
01:13:39   15 Intervenciones
9  URGÈNCIES SOBREVINGUDES
01:15:50   1 Intervención
10  PART DE CONTROL
01:15:50   1 Intervención
11  DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
01:15:53   1 Intervención
12  DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021
01:16:25   1 Intervención
13  MOCIONS
01:16:46   1 Intervención
14  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL - Expedient SEC/420/2021
01:16:51   13 Intervenciones
15  MOCIONS D'URGÈNCIA
01:23:27   1 Intervención
16  PRECS I PREGUNTES
01:23:27   13 Intervenciones
<